City Garden
Tên dự án City Garden II
Chủ đầu tư  
Vị trí  
Quy mô dự án Dự án chung cư
Tổng số bộ cửa hoàn thiện 6.407 bộ cửa

Dự án khác
Hoàn thiện 6.407 bộ cửa
Hoàn thiện 38 bộ cửa ngoài trời
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa
Hoàn thiện 5.242 bộ cửa