Phôi nguyên liệu
Bào rong cạnh
Phân loại cắt
Ghép thanh gỗ
Ghép finger joint
bào bốn mặt